หลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการป้องกันประเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตระหนักถึงความสาคัญของ การสร้างความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การสร้างองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ ยุทโธปกรณ์ และ การป้องกันประเทศ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและประเทศชาติได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน จึงได้เปิดหลักสูตร วิศวกรรมมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ (Defense Engineering and Technology) ขึ้นมา โดยเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสองหน่วยงานคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และได้มีการรับนิสิตเข้าศึกษาเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2557

หลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ใช้เวลาการศึกษา 2 ปี โดยผู้จบการศึกษาจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต การเรียนการสอนมีสองแผนย่อยคือ แผน ก1 ซึ่งมุ่งเน้นงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันประเทศ และแผน ก2 ซึ่งต้องมีการทำวิจัยร่วมกับการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามแขนงวิชาที่ผู้เข้ารับการศึกษาเลือก คณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรประกอบด้วยคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณาจารย์จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ข่าวล่าสุด

เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

เปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 โดยเปิดรับสมัคร 2 รอบ คือ

  • รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2559
  • รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 เมษายน 2559

เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558

เปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 โดยเปิดรับสมัคร 2 ช่วงคือ

  • รอบที่ 1 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2558
  • รอบที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รวมภาพการไปศึกษาดูงานที่ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ค่ายจิรวิชิตสงคราม จ. ลพบุรี

ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้เดินทางไปศึกษาดูงานการสร้างวัตถุระเบิด ณ โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557

เปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 โดยเปิดรับสมัคร 2 รอบ คือ

  • รอบที่ 1 วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
  • รอบที่ 2 วันที่ 20 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 พฤษจิกายน 2557

รวมภาพพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า